Olga Smirnova and Semyon Chudin, Bolshoi Ballet
Photo (c) 2013, Marc Haegeman

Olga Smirnova and Semyon Chudin, Bolshoi Ballet

Photo (c) 2013, Marc Haegeman